Nederlands   |   Engels

Suikersilo-West 41
1165MP Halfweg
Nederland

Privacy

Privacy Statement

1.      Algemeen

Otravo Topholding B.V (Otravo) en al zijn werkmaatschappijen heeft de bescherming van persoonsgegevens altijd belangrijk gevonden. Otravo streeft dan ook naar een zorgvuldige verwerking van deze gegevens alsmede naar een transparante en duidelijke informatieverschaffing hierover. Otravo realiseert zich dat vanaf 25 mei 2018 de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is. Uit deze verordening volgen enkele nieuwe privacyregels. Otravo heeft haar privacystatement in overeenstemming gebracht met deze regels en heeft in dat kader ook haar privacybeleid aangepast.

2.      Privacy sollicitanten

Otravo hecht veel waarde aan de privacy van sollicitanten. Wanneer een sollicitant solliciteert bij Otravo verwerkt Otravo allerhand gegevens van de sollicitant op basis van de door de sollicitant aangeleverde informatie. Deze gegevens zullen door Otravo op een zo efficiënt en zorgvuldige mogelijk wijze worden verwerkt, waarvoor Otravo aansluiting zoekt bij de AVG. Deze privacystatement is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Otravo gegevens verwerkt in het kader van de wervings- en selectieactiviteiten van Otravo.     

3.      Persoonsgegevens (waarom?)

Otravo verwerkt (persoons)gegevens van de sollicitant om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken.  Otravo zal de (persoons)gegevens van de sollicitant gebruiken voor:

 • het vergelijken van de (persoons)gegevens van de sollicitant met de vacatures bij Otravo;
 • de communicatie van de wervings- en selectieprocedure van Otravo;
 • het kunnen benaderen van de sollicitant en het kunnen inplannen van sollicitatiegesprekken met de sollicitant;
 • het kunnen informeren van de sollicitant over (onder andere) de wervings- en selectieprocedure en/of mogelijk andere vacatures;
 • het kunnen analyseren van de tevredenheid van de sollicitant over de wervings- en selectieprocedure bij Otravo.

4.      Persoonsgegevens (vanaf wanneer?)

Otravo verwerkt (persoons)gegevens van de sollicitant vanaf het moment dat:

 • de sollicitant gegevens invult of achterlaat op onze website (www.werkenbijotravo.nl) en/of onze LinkedIn;
 • de sollicitant gegevens verstrekt via brief, de e-mail en/of telefoon;

5.      Persoonsgegevens (welke?)

Otravo zal slechts die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de wervings- en selectieprocedure. De sollicitant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die worden verstrekt.

In het bijzonder zal Otravo onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die zijn gevolgd of gedaan;
 • andere gegevens van u die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordelingvan de geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

Otravo legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daarvoor toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Ter realisatie van het sollicitatieproces kan het CV van de kandidaat ook worden gedeeld met interne stakeholders.

De (persoons)gegevens van de sollicitant die door Otravo worden verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke wervings- en selectiedoeleinde waarvoor ze worden verwerkt. 

6.      Persoonsgegevens (delen met derden?)

Otravo kan de (persoons)gegevens van de sollicitant doorgeven aan derde partijen, te weten door Otravo ingeschakelde verwerkers die namens Otravo diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (bijvoorbeeld een assessment bureau). Het doorgeven danwel delen van uw persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom?”. Met derden die (persoons)gegevens van de sollicitant verwerken in opdracht van Otravo sluit Otravo een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens van de sollicitant.

7.      Bewaartermijn

Otravo bewaart de (persoons)gegevens van de sollicitant niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de(persoons)gegevens door Otravo zijn verzameld. De (persoons)gegevens van de sollicitant zijn in ieder geval beschikbaar tot 12 maande na het beëindigen dan wel afronden van de sollicitatieprocedure. Indien van deze termijn wordt afgeweken, dan wordt de sollicitant hierover geïnformeerd. 

8.      Rechten

De sollicitant heeft het recht om zijn/haar (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de sollicitant het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar (persoons)gegevens door Otravo en heeft de sollicitant het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de sollicitant bij Otravo een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Otravo van de sollicitant heeft in een computerbestand naar de sollicitant of een ander, door de sollicitant genoemde organisatie, te sturen. Als de sollicitant inzage wenst in zijn/haar totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt overdragen, wijzigen of verwijderen, dan kunt de sollicitant contact opnemen met de afdeling HR van Otravo B.V.. Dit kan per brief via het adres Haarlemmerstraatweg 41 te (1165 MS) Amsterdam-Halfweg. Per e-mail via hrm@otravo.eu. Otravo zal er naar streven zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op een verzoek van de sollicitant te reageren. Otravo wijst de sollicitant er tevens op dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

9.      Beveiliging

Otravo doet er alles aan om de (persoons)gegevens van de sollicitant optimaal te beveiligen om zo onrechtmatig gebruik zoals onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of verlies tegen te gaan. Otravo doet dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de (persoons)gegevens van de sollicitant. Indien en voor zover (persoons)gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens Otravo diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Otravo met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Indien de sollicitant vragen, opmerkingen of klachten heeft over de over de bescherming van zijn/haar persoonsgegevens door Otravo, dan kan de sollicitant contact opnemen met de afdeling HR van Otravo B.V.

Otravo kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van Otravo.